2016 metų pabaigoje LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra su projekto vykdytoju UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ pasirašė projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje (Ąžuolų Būdoje, Antanave, Plutiškėse, Kazlų Rūdoje ir Bagotojoje)“, įgyvendinamo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo investicijų veiksmų programą,sutartį. Projekto partneris yra Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kuri skelbė viešuosius konkursus bei skyrė dalį lėšų projekto įgyvendinimui.

Pagrindinis šio projekto tikslas didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekiant užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų paslaugų kokybę.

Jau dabar, įgyvendinus pirmąjį projekto etapą, yra nutiesta 2,93 km nuotekų surinkimo tinklų Ąžuolų Būdoje, Antanave ir Kazlų Rūdoje, 3,71 km vandentiekio tinklų Ąžuolų Būdoje, Antanave, Plutiškėse bei rekonstruota 1,73 km vandentiekio tinklų Bagotojoje ir Kazlų Rūdoje. Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai miesteliuose nutiesti taip, kad būtų galima įgyvendinti visus sutartyje numatytus stebėsenos rodiklius, tai yra sudaryta galimybė išviso prie centralizuoto vandens tiekimo sistemų prisijungti 167 gyventojams, prie nuotekų surinkimo tinklų-130 gyventojų, pagerinta centralizuoto vandens tiekimo paslaugų kokybė, rekonstravus vandentiekio tinklus Bagotojoje ir Kazlų Rūdos mieste. 2017 metų pabaigoje visi statybos darbai buvo užbaigti.

Tarpiniai projekto rezultatai pasiekti. Sutaupius lėšų projekte ir Marijampolės regiono plėtros tarybai priėmus sprendimą skirti papildomą finansavimą projektui, 2019 metų sausio 17 dieną buvo pasirašytas Šalių susitarimas prie projekto sutarties, skiriant projektui papildomą finansavimą- 167 250 Eurų sumą. Papildomo finansavimo suma yra numatyta nutiesti 0,603 km naujų nuotekų surinkimo tinklų V. Kudirkos gatvėje Kazlų Rūdos mieste bei 0,287 km nuotekų surinkimo ir 0,284 km vandentiekio tinklų Antanavo kaime Sodų gatvėje, sudarant galimybę prisijungti 57 gyventojams prie nuotekų surinkimo tinklų ir 22 gyventojams prie vandentiekio tinklų.

Gavus papildomą finansavimą, bendras projekto tinkamų finansuoti išlaidų biudžetas sudaro 843.455,68 Eurų. Iš jų 575.597,03 Eurų yra skirtos iš Europos Sąjungos fondų, 267.858,65 Eurų prie projekto įgyvendinimo prisideda projekto partneris Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

Europos Sąjungos parama Kazlų Rūdos savivaldybėje įgyvendinamam vandentvarkos projektui yra labai reikalinga. Projekto dėka pagerėja teikiamų paslaugų kokybė bei prieinamumas ir mažesnėse gyvenvietėse, mažinama gruntinių vandenų, dirvožemio ir aplinkos tarša, avarijų skaičius tinkluose, projekto naudą pajus daugelis savivaldybės gyventojų galėdami prisijungti prie naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų. Įgyvendinamas projektas mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

Gyventojai, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų jų gyvenvietėse, yra aktyviai kviečiami kreiptis į UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“, adresu M. Valančiaus g. 15, Kazlų Rūda, tel. 8 343 95176 ir 8 652 72131. 

ATSISIŲSTI VIEŠINIMO STRAIPSNĮ ČIA