SKELBIMAS

DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS UŽIMTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS“ VALDYBOS NARIO PAREIGAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos komunalininkas“, juridinio asmens kodas 165695198, buveinė: M. Valančiaus g. 15, LT-69439, Kazlų Rūda, skelbia vykdomą vieno nepriklausomo kandidato atranką užimti Kazlų Rūdos savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ (toliau tekste – Bendrovės) valdybos nario pareigas.

Bendrovės interneto svetainės adresas:

Atrankos būdas – pokalbis. 

Atranką vykdys Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija.

Laikotarpis, kuriam kandidatas bus skiriamas į Bendrovės valdybos narius: Valdybos narys renkamas (skiriamas) iki Bendrovės valdybos veiklos pabaigos termino.   

Kandidatas į Bendrovės valdybos nario poziciją turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 3. Per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 4. Kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos Bendrovės ar su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.
 5. Turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;
 6. Gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;
 7. Gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

Kandidatas į Bendrovės valdybos narius turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

1.Turėti kompetencijų ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė srityje.  Žinias apie ūkio šaką, kurioje veikia Bendrovė, patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo patirtis daugiabučių ir kitų gyvenamųjų ir negyvenamųjų namų eksploatavimo paslaugų teikimas, inžinerinių tinklų ir kitokių komunikacijų eksploatavimas, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje, turint ūkio šakoje, kurioje veikia Bendrovė, ne mažesnę kaip 1 metų valdybos nario, vadovo arba struktūrinio padalinio vadovo darbo patirtį.

Kandidatas į valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

 1. Kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti Bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat Bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš Bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį kolegialaus organo nario pareigas;
 2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos Bendrovės, į kurią pretenduoja, arba su ja susijusios bendrovės akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;
 3. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove, į kurią pretenduoja, ir su ja susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Bendrovės arba susijusios bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
 4. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 5. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės, į kurią pretenduoja, kolegialaus organo nario pareigų 2 iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
 6. kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti Kazlų Rūdos savivaldybės atstovaujančios institucijos, kuri yra Bendrovės, į kurios kolegialaus organo nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja ar savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, darbuotojas (Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį) ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
 7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Kazlų Rūdos savivaldybės valdomų bendrovių kolegialių organų sudėtyje.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1 . Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas);

2.  Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (2 priedas);

3.  Kandidato gyvenimo aprašymas (CV);

4.  Aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

5  Dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams;

6.  Kiti, kandidato nuomone, svarbūs dokumentai;

7. Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriems ir specialiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

Pastaba. Atrankos pokalbyje dalyvaujantis kandidatas galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą turės pateikti atrankos komisijai. Kiti kandidato pateikti dokumentai ar jų kopijos bei asmens duomenys tvarkomi Bendrovės valdybos nario išrinkimo tikslu ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai dokumentus teikia Bendrovei iki 2019 m. rugsėjo 9 d. įskaitytinai

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti pasirinktinai šiais būdais:

 1. Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas reikia su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu M. Valančiaus g. 15, LT-6943, Kazlų Rūda (4 kabinetas), darbo dienomis pirmadienį–ketvirtadienį – 8:00–17:00 val. penktadienį – 8:00–15:45 val., pietų pertrauka 12:00–12:45 val.
 2. Paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą, adresuojant: Uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos komunalininkas“, M. Valančiaus g. 15, LT-6943, Kazlų Rūda. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentų pateikimo data laikoma pašto ar kurjerio siuntos išsiuntimo data.
 3. elektroniniu paštu – komunalininkas@krkomunalininkas.lt patvirtinę dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Kontaktinis asmuo – Rūta Buinevičienė, uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“  teisininkė-viešųjų pirkimų specialistė, el. p. r.buineviciene@krkomunalininkas.lt, tel. nr. (8 343) 95 176.

Pavaduojantis kontaktinis asmuo (jei kontaktinis asmuo negalėtų atlikti jam paskirtų funkcijų) –Agnė Jankauskaitė, uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“  personalo specialistė, el. paštas komunalininkas@krkomunalininkas.lt, tel. nr. (8 343) 95 176.

PRIDEDAMA:

 1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas);
 2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas).