UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ valdyba skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti.

 • Turėti darbo patirties vandentvarkos sektoriuje ir savivaldybių įmonių valdyme.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, VKEKK, gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vandentvarkos veiklos ir priežiūros organizavimą ir kainodarą;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
 • Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • Būti susipažinusiam su bendrovės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

Kandidatai iki 2020-01-14 privalo pateikti:

 • Pretendento anketą Bendrovės valdybos pirmininko vardu dalyvauti Konkurse. Anketoje nurodomi kontaktiniai duomenys ir išvardijami pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos (Priedas Nr. 1).
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo priedus bei šių dokumentų kopijas;
 • Nustatytų kvalifikacinių reikalavimų tenkinimą įrodančius dokumentus ir jų kopijas, taip pat kitus dokumentus ir duomenis, kuriuos kandidato nuomone, tikslinga pateikti.

Kandidatų dokumentų pateikimo tvarka:

Kandidatai dokumentus pateikia asmeniškai, siunčia registruotu laišku UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ adresu. Dokumentai turi būti gauti iki skelbime nurodytos datos;

Kandidatas negali pateikti dokumentų dalimis, pakeisti pateiktų dokumentų kitais.