Veiklos teisiniai pagrindai ir apžvalga

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kazlų Rūdos komunalininkas“  (toliau – bendrovė) įregistruota 1992 m. rugpjūčio 18 d. Įmonės kodas 165695198. Buveinės adresas M.Valančiaus g. 15, LT-69439 Kazlų Rūda. Elektroninis paštas: komunalininkas@kazluruda.ot.lt.

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, savo įstatais ir apskaitos politika.

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ priklauso asociacijai „Lietuvos butų ūkis“, yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narė.

Bendrovės valdymo organas:

  1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
  2. Valdyba
  3. Bendrovės vadovas (direktorius)

Visuotinis akcininkų susirinkimas –aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Visos bendrovės akcijos priklauso Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai, kuri akcijų valdymą pavedusi Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui.

Bendrovės valdybą sudaro 3 (trys) nariai renkami keturių metų laikotarpiui. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojimas.

Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Valdyba iš savo narių tarpo renka valdybos pirmininką. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką.

2017 metais bendrovės valdybą sudaro:

  1. Pirmininkas Kalvarijos savivaldybės ekonomikos plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas -Anatolijus Lesnickas.
  2. Narys Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, ekologas- Juozas Vitukynas.
  3. Narys Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja- Erika Motiejauskienė.

Bendrovės vadovas – direktoriaus pavaduotojas atliekantis direktoriaus funkcijas Kęstutis Baltulis.

Bendrovės vyr. buhalterė- Vitalija Bosikienė.

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ tiekia geriamąjį vandenį bei tvarko nuotekas Kazlų Rūdos mieste, Antanavo, Bebruliškės, Plutiškių, Kajackiškės, Ąžuolų Būdos, Bagotosios (tik vandenį) kaimuose, vykdo Kazlų Rūdos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) bei bendrojo naudojimo objektų administravimą, teikia daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos tvarkymo bei želdinių priežiūros paslaugas, atlieka statybos darbus pagal rangos sutartis, nuomoja transporto priemones, mechanizmus bei vykdo kitą veiklą, kuri neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir atitinka įstatuose deklaruojamus veiklos tikslus.

2015 m. liepos 23 d. bendrovei išduota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-55.

2015 m. spalio 5 d. Kazlų Rūdos savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS V(5)-2443 paskyrė UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ viešąja geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje.

2016 m. gruodžio 22d. nutarimu Nr. 03-449 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderintos, bei Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 m. sausio 25d. Nr. TS V(20)-2743 nustatytos  vandens  kainos.

2017 m. sausio 31 d. Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimu Nr.9471 suteikė UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ teisę verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu.

 

Darbuotojai

 

2017 m. buvo priimti 6 darbuotojai ir atleisti 8 darbuotojai. 2017 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo  41 darbuotojas. 11 administracijos darbuotojų, 13 vandens ir nuotekų tvarkymo veiklos darbuotojai, 5 transporto baro darbuotojai, 9 gyvenamųjų namų priežiūros baro darbuotojai, 3 elektros ūkio darbuotojai.

Bendrovės darbuotojams suteikiamos garantijos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą bei kitus su darbo teise susijusius įstatymus bei teisės aktus.

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ darbuotojų skaičius 2014–2017 metais beveik nekito:                          

Rodikliai

Mato vnt.

2014

2015

2016

2017

Darbuotojų skaičius iš viso

Vnt.

43

42

43

42

Administracijos darbuotojų skaičius

Vnt.

10

10

11

10

                                     

Vykdomi projektai ir investicijos

 

2017 metais baigiamas įgyvendinti projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje (Ąžuolų Būdoje, Antanave, Plutiškėse, Kazlų Rūdoje ir Bagotojoje)“, kuriam 2016 m. gruodžio mėn. buvo pasirašyta finansavimo sutartis ES lėšoms gauti. Projektas įgyvendinamas kartu su projektą bendrafinansuojančiu partneriu – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

Pagrindinis šio projekto tikslas – didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekiant užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų paslaugų kokybę.

 Projekto įgyvendinimo metu jau nutiesta vandentiekio tinklų-1592,29 m, nuotekų tinklų-1664,71 m Ąžuolų Būdoje, vandentiekio tinklų-1046,58 m, nuotekų tinklų-921,65 m Antanave. Kazlų Rūdoje Žemaitės g. nutiesta 255,29 m nuotekų  tinklų, S. Daukanto g. -93,32 m nuotekų tinklų, išviso-348,61 m.  tuo tarpu vandentiekio tinklų Kazlų Rūdoje rekonstruota -1160,63 m. Bagotosios kaime faktiškai rekonstruota vandentiekio tinklų-1160,63 m., o Plutiškių kaime nutiesta 1066,22 m vandentiekio tinklų.

Kazlų Rūdos mieste prie naujai nutiestų nuotekų surinkimo tinklų prisijungė 8 būstai (18 gyv.), Ąžuolų Būdos kaime-2 būstai (5 gyv.). Išviso -10 būstų (23 gyv).   

Projektui įgyvendinti buvo skirta 704.290,00 eurų. Iš jų 492.838,39 eurų  Europos Sąjungos lėšos,  61.000 Eur eurų prie projekto įgyvendinimo prisideda projekto partneris Kazlų Rūdos savivaldybės administracija. Šiuo metu įsisavinta ir kompensuota virš 80 proc. ES lėšų.

 

Daugiabučių administravimas ir techninė priežiūra

 

Vadovaudamasi Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-10 įsakymu Nr. AT-456 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ paskyrimo Kazlų Rūdos savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi“  2017 m. gruodžio 31 d. bendrovė administravo 64 (šešiasdešimt keturis) daugiabučius gyvenamuosius namus.

2017 metais UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ administruodamas Kazlų Rūdos daugiabučius namus vykdė nuolatinius bei  kasmetinius statinių stebėjimus, bei darė įrašus „Statinio techninės priežiūros žurnaluose“. Taip pat buvo organizuojami susirinkimai įvairiais klausimais (renovacijos, atnaujinimo darbų, remonto darbų ir t.t.). Vykdant namų eksploatacijos darbus  2017 metais  daugiabučiuose namuose buvo atliekami įvairūs remonto darbai: pamatų, nuogrindų, fasadų, stogų, šalto vandens, nuotekų  ir lietaus sistemų, laiptinių langų ir durų, elektros instaliacijos bei daug kitų darbų smulkiems defektams šalinti.

Iš gyventojų kaupiamųjų lėšų per 2017-ius metus daugiabučiuose namuose daugiausiai buvo likviduojamos šilumos punktuose įvykusios avarijos dėl įrenginių gedimų (pakiurę karšto vandens šilumokaičiai, sustoję šildymo ir karšto vandens siurbliai). Kaupiamosios daugiabučių namų lėšos, gavus gyventojų pritarimą taip pat buvo naudojamos laiptinių langų ir durų keitimui, kiemų apšvietimo gerinimui.

2017 metais UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ pradėjo įgyvendinti M. Valančiaus g. 22, Kazlų Rūda atnaujinimo (modernizavimo) projektą – tai pirmasis toks daugiabutis namas Kazlų Rūdos savivaldybėje. Per CPO buvo vykdomi du viešieji pirkimai: 1) rangos darbų kartu su projektavimu, pirkimo vertė 448 199,90 eurų su PVM 2) techninės priežiūros, pirkimo vertė 1315,27 eurų su PVM. Numatoma namo atnaujinimo darbų pabaiga 2018 m. birželio mėnesį.

 

Šilumos punktų priežiūra

 

2017-05-30  pasirašytas susitarimas tarp UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“  ir UAB „Litesko“ dėl pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, kuriuo remiantis įmonė perima daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Nuo 2017 metų gegužės mėn.  UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ vykdė  49  daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Šioje veikloje įmonė 2017 metais gavo 25849 Eur, pajamų, patyrė 36196 Eur, sąnaudų, metų veiklos rezultatas yra – 10344 Eur, nuostolis.

Siekiant tinkamai eksploatuoti šilumos punktus ir užtikrinti šilumos punktų darbą šildymo sezono metu buvo pakeisti 3 šilumokaičiai, 4 siurbliai kurių vertė 4418 Eur.

 

Geriamojo vandens tiekimo  ir nuotekų  tvarkymo veikla

 

Tiekdama geriamąjį vandenį bei teikdama nuotekų tvarkymo paslaugas bendrovė naudoja jai nuosavybės teise priklausančią ir panaudos, patikėjimo sutartimis perduotą naudoti Kazlų Rūdos savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. 

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ aprūpina geriamuoju vandeniu Kazlų Rūdos miestą bei savivaldybės gyvenvietes.

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ tiekiamas vien tik požeminis vanduo, kurio ištekliai gerokai viršija poreikius. Vandens išgavimo projektinis pajėgumas 1997 tūkst. m3 per metus. 2017 metais išgauta 310,4 tūkst. m3 geriamojo vandens iš  kurių parduota 250,5 tūkst.m3.

Lyginant su 2016 metais sunaudoto geriamojo vandens kiekis padidėjo 14800 m3. Per 2017 m. prie vandentiekio tinklų prijungti 22 nauji vartotojai.  Gyventojų sunaudotas vandens kiekis sumažėjo 100 m3, o įmonių padidėjo 14900 m3.

2016–2017 m. UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ išgauto, parduoto vandens kiekiai (tūkstančiais kubinių metrų):

Vandens gavyba ir pardavimai

Metai

Vandens gavyba

Vandens pardavimai

Netektys

Saviem poreikiam

Netektys %

tūkst. m3

tūkst. m3

tūkst. m3

tūkst. m3

2016 m.

305,6

235,7

62,4

7,451

20.4%

2017 m.

310,4

250,5

59,9

6,139

19.3%

Geriamojo vandens pardavimai 2016-2017 metai.

Metai

Parduota geriamojo vandens abonentams tūkst. m3

Parduota geriamojo vandens vartotojams tūkst. m3

2016 m.

134,4

101,3

2017 m.

149,3

101,2

2016–2017 m. UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ surinktų, parduotų nuotekų kiekiai (tūkstančiais kubinių metrų):

Nuotekų surinkimas ir pardavimas 2016-2017 metai.

Metai

Nuotekų surinkimas

Apmokėtos nuotekos

Infiltracija

Netektys %

tūkst. m3

tūkst. m3

tūkst. m3

2016 m.

372,1

158,8

213,3

57,3%

2017 m.

444,04

163,2

280,84

63,2%

2017 m. UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ išgauto, parduoto vandens bei sutvarkytų nuotekų kiekiai (tūkstančiais kubinių metrų) pagal gyvenvietes:

2017

Išgautas irvanduo tūkst. m³

Savom reikmėm

Parduotas vanduo tūkst.m³

Netektys tūkst.m³

Vandens netektys %

Nuotekų surinkimo kiekis tūkst.m³

Apmokėta už nuotekų tvarkymą tūkst. m³

Infiltracija tūkst.m³

Nuotekų infiltracija %

Kazlų Rūda

258,5

2,9

228,5

-27,1

-10,5

418,4

154,7

-263,7

-63

Plutiškės

11

0,8

6,7

-3,6

-31,7

3,8

1,5

-2,3

-60

Bebruliškės

3,6

0,25

1,7

-1,65

-45,8

1,04

1,04

0

0

Antanavas

4

0,34

2,4

-1,26

-29,8

4,4

2,33

-2,07

-47

Bagotoji

23.3

1,1

6,3

-15,9

-68

Ąžuolų Būda

8

0,74

4,1

-3,2

-39,3

16,4

3,6

-12,8

-78

Kajackiškės

2

0,8

-1,3

-63,8

Viso:

310,4

250,5

54,01

-19,3

444,04

163,2

213,3

-63,2

    

          Vykdant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą yra fiksuojamos vandens netektys  ir

nuotekų infiltracija.  Vandens netektys – tai skirtumas tarp patiekto ir apmokėto vandens (m³). Tam įtakos turi vandentiekio linijų gedimai, techniniuose procesuose panaudotas vanduo, vartotojų nesąžininga veikla ir kiti veiksniai. 2016 m. vandens netektys buvo 20,4 proc.  2017 metais vandens netektys sumažėjo iki 19,3 proc. Kaip ir anksčiau, didžiausios netektys susidaro savivaldybės gyvenvietėse.

            Gruntinio vandens, lietaus nuotekų infiltracija į nuotekų surinkimo sistemą didžiąja dalimi priklauso nuo gamtinių sąlygų ir senų nuotekų tinklų. Be abejo turi įtakos ir neapskaityti nuotekų kiekiai. Dėl nuolatinių didelių infiltracijos kiekių bendrovės perpumpavimo stotys ir valymo įrenginiai priversti dirbti padidėjusiais pajėgumais, dėl to yra sunaudojama daugiau elektros energijos, didesnis įrengimų nusidėvėjimas, gedimų skaičius. Infiltracija nuotekų tinkluose 2017 m. lyginant su 2016 m. padidėjo 5,9 proc.

            Nuotekų tvarkymo paslaugų ataskaitiniais 2017  metais parduota  163,2 tūkst. m3 , 4,4  tūkst. m3 daugiau negu 2016 m.  Per 2017 metus prie centralizuotų  nuotekų tinklų prisijungė 47 nauji vartotojai.

        

   2017  metais  buvo užregistruotos vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijos:

            Kazlų Rūdos m. – vandentiekio-6, nuotekų tinkluose 5 ;

            Plutiškių k. –4 ;

            Bagotosios k. – 4.

            

 

Aplinkosauga

 

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ turi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-55, kuri suteikia teisę verstis verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Kazlų Rūdos mieste, Kajackiškės, Antanavo, Plutiškių, Bebruliškės, Ąžuolų Būdos, Bagotosios (tik geriamojo vandens tiekimas) kaimuose, esančiuose Kazlų Rūdos savivaldybėje.

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ eksploatuoja septynias vandenvietes ir penkias nuotekų valyklas.

Išgaunamo bei vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimai nustatyti Lietuvos figienos normoje HN 24 : 2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Pagal šiuos reikalavimus bei įmonės patvirtintą „Geriamojo vandens tiekiamo vartotojams kokybės priežiūros programą“, kuri suderinta su Kazlų Rūdos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas vykdo geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Kokybės priežiūra apima vartotojams paduodamo vandens tyrimus ir vartotojams patenkančio vandens tyrimus. Tyrimai atliekami atestuotose UAB „Sūduvos vandenys“ ir UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijose. Geriamojo vandens kokybė vertinama mikrobiologiniu, biologiniu, cheminiu ir toksikologiniu aspektais. Svarbiausia kontroliuoti mikrobinę vandens būklę.  Mikrobiologinei vandens būklei skiriama daug dėmesio, nes per vandenį gali plisti pavojingos ligos.

Pagal geriamojo vandens programinės priežiūros planą vandenvietėse buvo atliktos toksinės, indikatorinės ir mikrobinės analitės. Analitės atliktos UAB „Sūduvos vandenys“ ir UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijose. Tiekiamo geriamojo vandens kokybė iš esmės  atitinka Lietuvos Higienos Normos  24:2003 reikalavimus, išskyrus keliose vandenvietėse viršijamų indikatorinių rodiklių (mangano, chloridų, natrio, savitojo elektros laidžio ) normas. Šie viršyti indikatoriniai rodikliai neturi įtakos žmogaus sveikatai, yra gamtinės kilmės ir sietinos su sūresnio vandens pasiurbimu.

Visose vandenvietėse tirtų vandens toksinių rodiklių, tokių kaip pesticidų, daugiaciklių bei halogenintų angliavandenilių, haloformų, cianidų geriamajame vandenyje praktiškai nerandama, o tirtų sunkiųjių metalų (arseno, vario, kadmio, cromo, švino) koncentracijos yra gerokai mažesnės už nustatytas normas. Žarninių lazdelių, koliforminių bakterijų, žarninių enterekokų vandenvietėse neaptikta, kolonijas sudarančių vienetų skaičius svyruoja nuo 1 iki 70 (norma -100).

Kazlų Rūdos vandenvietėje vykdoma poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa, kurią vykdo UAB „Vilniaus hidrogeologija“.

Iš nuotekų valymo įrenginių išleidžiamų nuotekų kontrolė vykdoma pagal su Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentu suderintą Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą. Nuotekų tyrimai atliekami UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“  tyrimų laboratorijoje. Iš nuotekų valyklų išleidžiamos iki nustatytų normų išvalytos nuotekos.

Finansiniai veiklos rezultatai

 

2016

2017

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLA

Eur.

Eur.

Pardavimo pajamos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ir susijusias paslaugas

421064

473794

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo savikaina

337444

285451

Transporto ir kitų pagalbinių barų sąnaudos, priskirtinos savikainai

63682

63123

Veiklos ir administracinės sąnaudos, priskirtos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai

94758

78004

Vandens paslaugų veiklos pelnas/-nuostolis

-74820

47216

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ PRIEŽIŪROS VEIKLA

Pardavimo pajamos iš veiklos, susijusios su DGN priežiūra ir eksploatavimu

224827

233971

Pardavimo pajamos iš veiklos, susijusios su šilumos punktų priežiūra

0

25849

DGN priežiūros paslaugų teikimo veiklos savikaina

102797

129442

Šilumos punktų priežiūros savikaina

0

36193

Transporto ir kitų pagalbinių barų sąnaudos, priskirtinos savikainai

20467

36456

Veiklos ir administracinės sąnaudos, priskirtos DGN priežiūros paslaugų teikimui

60451

83280

DGN priežiūros veiklos pelnas/-nuostolis

41112

-25551

KITŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VEIKLA

Pardavimo pajamos iš kitų paslaugų teikimo  veiklos

127605

94834

Kitų paslaugų  teikimo  savikaina

56436

29057

Veiklos ir administracinės sąnaudos, priskirtos kitų paslaugų teikimui

37892

55035

Kitų paslaugų teikimo veiklos pelnas/-nuostolis

33277

10742

TIPINĖS VEIKLOS REZULTATAS

-431

32407

KITA VEIKLA

5490

1874

FINANSINĖ VEIKLA

-4210

-4774

PELNO MOKESTIS

295

2667

Pelnas/-nuostolis apskaitoje

554

26840

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ 2017 metais gavo 831180 Eur, pajamų, patyrė 801673 Eur, sąnaudų, metų veiklos rezultatas yra – 26840 Eur, pelnas.

2017 metų UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ pardavimo pajamos yra 828448 Eur, kurios lyginant su 2016 metais, padidėjo 54951 Eur.  arba 7,1  procento.

Iš geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, pardavimo paslaugų bei nuotekų išvežimo mobiliosiomis transporto priemonėmis UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ 2017 metais uždirbo 57,2 procentus pardavimo pajamų, iš viso 473794 Eur. arba 12,52  procento daugiau negu 2016 metais. Tam įtakos turėjo nuo 2017 m. kovo 1d. bendrovės taikomos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22d. nutarimu Nr. 03-449 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderintos, bei Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 m. sausio 25d. Nr. TS V(20)-2743 nustatytos didesnės vandens  kainos.

2017 metais už  paslaugas, susijusias su daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūra (bendrojo naudojimo objektų administravimą, eksploatavimą, elektros energijos tiekimą daugiabučių namų gyventojų bendrosioms reikmėms, gyvenamųjų namų kiemų ir teritorijos priežiūrą), bendrovė uždirbo 259820 Eur. pajamų, kas sudaro 31  procento visų pardavimo pajamų.

Iš kitų veiklos teikimo paslaugų 2017 metais bendrovė gavo 11,8 proc. pardavimo pajamų. Lyginant su praėjusiais metais sumažėjo atliktų darbų pagal rangos sutartis apimtys. 2017 metais atlikdama darbus pagal rangos sutartis bendrovė uždirbo 30563 Eur pajamų, tai 32566 Eur mažiau nei praėjusiais 2016 metais.

2017 m. suteiktų paslaugų savikaina yra 571243 Eur, t.y. 9583 Eur arba 1,6 proc. mažesnė nei 2016 metais. Veiklos ir administracinių sąnaudų per ataskaitinius 2017 metus bendrovė patyrė 224798  Eur, t. y. 31696  Eur arba 16,4  procento daugiau negu praėjusiais 2016 metais.

Bendrovės sąnaudų struktūra lyginant su praeitais metais pakito nežymiai: atlyginimai sudaro 39 % (buvo 42%), socialinio draudimo įmokos – 12% (buvo 13%), išlaidos kurui – 3% (buvo-3%), išlaidos medžiagoms – 13 % (buvo 14 %), elektros energijai – 12 % (buvo 13%), ilgalaikio turto nusidėvėjimas –5 % (buvo 2%), mokesčiai – 3% (buvo 3%), kitos išlaidos –       11% (buvo 7 %).

Už 2017 metais išgautą geriamojo vandens kiekį bendrovė sumokėjo 21570 Eur, gamtos išteklių mokesčio, kai tuo tarpu už 2016 metais išgautą kiekį – 19761 Eur, t. y. 1809  Eur, arba 9,15 procentų daugiau.

Įmonės išlaidos darbo užmokesčiui su Sodros bei garantinio fondo įmokomis 2017 metais sudarė 405280 Eur, o 2016 metais – 395468 Eur. t.y. per ataskaitinius metus didėjo 2,5%  arba 9812 Eur. 

2017 m. gruodžio 31 d. bendrovės ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina buvo 6110288 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 2124253 Eur, likutinė  balansinė vertė 3986035 Eur.

Kapitalas

 

Visas  bendrovės akcijas valdo vienintelis akcininkas Kazlų Rūdos savivaldybė.

2017 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinis kapitalas buvo 329970,24 Eur.  Įstatinis kapitalas padalintas į 11394  paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominalios vertės akcijų.

 

Bendrovės veiklos planas ir prognozės

 

Pagrindinis bendrovės tikslas – racionaliai naudoti gamtos išteklius, patikimai teikti kokybišką vandenį vartotojams, surinkti, išvalyti nuotekas ir taip gerinti savivaldybės ekologinę būklę.  Siekiant nenutrūkstamo geriamojo vandens tiekimo mieste bus rekonstruojami vandens skirstymo ir nuotekų surinkimo tinklai, keičiamos susidėvėjusios sklendės bei įrengiamos papildomos.

2017 m. įgyvendinant projekta Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje (Ąžuolų Būdoje, Antanave, Plutiškėse, Kazlų Rūdoje ir Bagotojoje), ir atlikus investicinio projekto apimtyje numatytų statybos darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus, liko nepanaudota 100 464,16 Eur.  Regioninės plėtros departamentui pateiktas prašymas leisti įtraukti naujas veiklas į projektą ir įgyvendinti jį didesne apimtimi, tiesiant 0,603 km naujus nuotekų surinkimo tinklus Kazlų Rūdos miesto V. Kudirkos gatvėje bei lygiagrečiai tiesiant 0,284 km vandentiekio ir 0,287 km nuotekų surinkimo tinklų savivaldybės Antanavo kaime.

Bendrovė  administruoja daugiabučius namus, kuriuose neįsteigtos daugiabučio namo savininkų bendrijos arba nesudarytos jungtinės veiklos sutartys. UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ bendrojo naudojimo objektuose atlieka periodines apžiūras, vykdo nuolatinius stebėjimus, organizuoja ir vykdo techninę priežiūrą, t. y. užtikrina pagrindinių namo konstrukcijų (sienų, stogo, pamatų, laiptų, balkonų) mechaninį patvarumą bei saugų bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos (elektros, šildymo, karšto ir šalto vandens, nuotekų) naudojimą.

2018 m. planuojama pradėti daugiabučio namo M.Valančiaus g.13 Kazlų Rūda atnaujinimo (modernizavimo) projektą.

Daugiabučiuose namuose prižiūrint šildymo sistemas toliau bus teikiamos šios paslaugos: šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų namo vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas; norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimas; bendrojo naudojimo šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki šildymo prietaisų; šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų, stovų reguliavimas ir valymas; šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas.

Tiekiant paslaugas svarbu turėti pakankamai technikos. Todėl 2018 m. skirsime investicijų transporto priemonių ir mažosios mechanizacijos pirkimui.

 

Direktoriaus pavaduotojas, 

atliekantis direktoriaus funkcijas

Kęstutis Baltulis